ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည္ ေလဆိပ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာေလ့လာေရးအတြက္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္  ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္အတြင္း  ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအား  ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆုိိိင္ရာေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ရွိ Yangon Aerodrome Company Limited မွ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေၿပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္အေနၿဖင့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပုိင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္  ဆရာ ဆရာမမ်ားအား ေလဆိပ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို မ်ွေ၀ေပးခြင့္ရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေၿမာက္မိပါသည္။

 

YIA hosted the orientation visit of teachers and fourth-year students from WYTU at Yangon International Airport on 11 September 2018. WYTU students and teachers received a presentation of YIA’s construction and Terminal operational process from YIA’s management team during the tour. YIA is delighted to host their visit and share the operational knowledge.