ယမန္ေန ့နံနက္က ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ခရီးသည္အမ်ားအၿပားထူထပ္မႈကို ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ျပီးေနာက္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ပါသည္။

ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အေနျဖင္ ့ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၊  ေလဆိပ္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္း၀န္ထမ္းမ်ား အဆင္ ေၿပေခ်ာေမြ႔စြာ ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ Terminal 1 ရွိ သက္ဆိုင္ရာဝင္ေပါက္မ်ားတြင္   လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးမႈစက္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္းအင္အားမ်ား ျဖည့္တင္းထားရွိေပးျခင္း အစရွိသည့္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၿဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳေရး စစ္ေဆးမႈၿဖတ္သန္းရာတြင္ ပုိမိုအဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႔ေစခဲ့ၿပီး တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းမႈ ၾကာခ်ိန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေလၽွာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

Following unprecedented high passenger traffic volume during the morning peak hour at YIA, we provided a series of additional measures to improve overall passenger flow at the entry ways of T1.

We opened new entry channels, added security scanning equipment and increased manpower for passengers, visitors, airport staff and crew members at selected entrances of T1 allowing smooth security screening and minimal waiting times.

Download Press Release [MM]