ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ရွိ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား၏ ဇြန္လအထူး ေလ်ွာ့ေစ်းအစီအစဥ္ မ်ားကုိ ရယူခံစားႏိုင္ပါၿပီ။

ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ရွိ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား၌ အထူးေလ်ွာ့ ေစ်း အစီအစဥ္မ်ား ရွိေနပါၿပီ။

– Swarovksi တြင္ US$ 250 အထက္ ၀ယ္ယူ ၿပီး အိတ္ေဆာင္ၾကည့္မွန္ တစ္ခု လက္ေဆာင္ရယူ ႏိုင္ပါၿပီ။

– Aigner တြင္ ပစၥည္း၀ယ္ယူတိုင္း bracelet တစ္ခု လက္ေဆာင္ရယူႏိုင္ပါၿပီ။

– Desigual တြင္ US $ 89 အထက္ ၀ယ္ယူ တုိင္း foldable bag တစ္လံုး လက္ေဆာင္ ရယူႏိုင္ ပါၿပီ။

– Diesel ၌ JoggJeans ၀ယ္ယူ၍ Travel kit လက္ေဆာင္ရယူႏိုင္ပါၿပီ။

– Myanmar Convenience Store တြင္ Marigold ႏွင့္ Lactasoy ထုတ္ကုန္မ်ားထဲမွ သတ္ ထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ၀ယ္ယူတိုင္း ၅၀ က်ပ္ ေလွ်ာ့ေစ်း ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

– KFC ၾကက္ေၾကာ္ ၆ တံုး ၀ယ္ယူၿပီး ၾကက္ေၾကာ္ ၂ တံုး အပို ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

 

Enjoy our exclusive promotions for the month of June at Yangon International Airport!

YIA is proud to offer great promotions this month when you shop or dine at our retail stores.

– Free pocket mirror with purchases above US$250 at Swarovksi

– Free bracelet with every purchase with Aigner

– Free foldable bag with purchases above US$89 at Desigual

– Free travel kit with JoggJeans at Diesel

– Save 50 MMK on selected Marigold and Lactasoy drinks at Myanmar Convenience Store

– 2 additional free pieces of chicken with any purchase of KFC’s 6-pc Fried Chicken