ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား၏ ဇူလိုင္လအထူးေလ်ွာ့ေစ်း အစီအစဥ္မ်ားကုိ ရယူခံစားႏိုင္ပါၿပီ။

– Diesel ၌ JoggJeans ၀ယ္ယူ၍ Travel kit လက္ေဆာင္ရယူႏိုင္ပါၿပီ။

– Kipling ၌ $ 200 ႏွင့္အထက္ ၀ယ္ယူ၍ Kipling Travel Adaptor လက္ေဆာင္ရယူႏိုင္ပါၿပီ။

 

Enjoy our exclusive promotions at YIA retail stores for the month of July!

– Free travel kit with JoggJeans at Diesel

– Free Kipling Travel Adapter with purchases above $200