ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အတြင္းရွိ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ၾသဂုတ္လ၏ အထူးေလ်ွာ့ေစ်းအေနၿဖင့္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားကုိ ရယူခံစားႏိုင္ပါၿပီ။

– Coach ၌ Chelsea၊ Turnlock tote ႏွင့္ Clarkson အမ်ိဳးအစားမ်ားမွ အိတ္၀ယ္ယူ၍ Wristlet တစ္ခု ၊
– Desigual ၌ $ 99 ႏွင့္အထက္ ၀ယ္ယူ၍ Jewelry Case ၊
– Furla ၌ $ 300 ႏွင့္အထက္ ၀ယ္ယူ၍ Card Case ၊
– Kipling ၌ $ 200 ႏွင့္အထက္ ၀ယ္ယူ၍ Kipling Travel Adaptor ၊

စသျဖင့္ စိတ္ဝင္စားစရာ လက္ေဆာင္မ်ားကိုရယူနိူင္ပါျပီ။

Enjoy our exclusive promotions at YIA retail stores for the month of August!
-Purchase a Turnlock Tote, Chelsea or Clarkson bag and receive a free wristlet at Coach while stocks last.
-Get a free jewelry case for purchases exceeding $99 at Desigual until stocks last.
-Receive a free card case as a special gift with purchases of $300 and more at Furla within a limited time.
-Get a free Kipling Travel Adapter with minimum spend of $200 while stocks last.