ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၏ Terminal ႏွစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္အသံုး ၿပဳၿခင္းကို ဇူလိုင္လ ပထမပတ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေလေၾကာင္းလိုင္း ၁၁ လိုင္းသည္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္မွစတင္၍  Terminal 1 သို႔ ေၿပာင္းေရႊ႕အသံုးၿပဳမည္ၿဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေၿပာင္းေရႊ႕မႈတြင္ Nok Air ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ယေန႔မွစတင္၍ ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ Terminal 1 တြင္  ေၿပာင္းေရႊ႕အသံုးၿပဳေနၿပီၿဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ဇူလိုင္လအတြင္း တတိယေၿမာက္ေၿပာင္းေရႊ႕သည့္  ေလေၾကာင္းလိုင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္တြင္ Biman Bangladesh Airways ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္တြင္ VietJet Air တို႔ အသီးသီးေၿပာင္းေရႊ႕ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ Nok Air ၏ DD-4230/31 ႏွင့္ DD-4238/39 ခရီးစဥ္မ်ားကို Check-in area ရွိ Row D ၊ Counter အမွတ္ ၁၁ ၊ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ တို႔တြင္ ေၿပာင္းေရႊ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

With the opening of Yangon International Airport’s inter-terminal connection during the first week of July, all eleven airlines will start operating at Terminal 1 from 27 July onwards.

Starting its operations at T1, YIA from today, Nok Air will be the third airline to move this month following Biman Bangladesh Airways on 7 July and VietJet Air on 12 July. The new check-in area for the DD-4230/31 and DD-4238/39 flights are located at Row D, Counters 11, 12 and 13.

 
Download Press Release [MM]