ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ Terminal 2 (T2)  မွ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၁၁ လုိင္းသည္ Terminal 1 (T1) သို႔ အဆင့္ဆင့္ေၿပာင္း ေရႊ႕သြားမည္ၿဖစ္ၿပီး Terminal 1 ႏွင့္ Terminal 2 ခ်ိတ္ဆက္ၿခင္းကိုလည္း ဖြင့္လွစ္သြားေတာ့မည္ၿဖစ္ပါ သည္။

ပထမဦးဆံုးအေနၿဖင့္ Biman Bangladesh Airlines သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္တြင္ ၄င္း၏ BG060 / 061 ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ မ်ားကို T1 ၊ Check-in area ရွိ Row C ၊ Counter  အမွတ္ 11 – 13 သို႔ ေၿပာင္းေရႊ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

ခရီးသည္မ်ားအေနၿဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေၿပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း စံုစမ္းေမးၿမန္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

  • ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၏ Facebook page / Facebook Messenger  facebook.com/yangonairport
  • ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆို္င္ရာေလဆိပ္၏ တရား၀င္ Website yangonairport.aero
  • ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၏ 24-hour hotline နံပါတ္ 01-9670777
  • ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ Terminal 1 ၊ ဂိတ္အမွတ္ (၄) အနီး Information Counter ရွိ Customer Service Officer မ်ား ႏွင့္ Airport Assistance Officers မ်ား

 

Eleven airlines will move progressively from Terminal 2 (T2) to Terminal 1 (T1) of Yangon International Airport (YIA) with the opening of its inter-terminal connection.

Biman Bangladesh Airlines is the first of these airlines to move to T1 on 7 July 2018 for their BG060 / 061 flight, with the new check-in area at Row C, Counters 11 – 13.

Passengers can check updated information via various channels:

  • YIA Facebook page / Facebook Messenger at facebook.com/yangonairport
  • YIA official website at yangonairport.aero
  • YIA 24-hour hotline at 01-9670777
  • YIA’s Customer Service Officers as well as Airport Assistance Officers at the Information Counter at Terminal 1, inside Gate 4

Download Press Release [MM]

Download Press Release [ENG]